Viisi lokkia seisovat kivillä ja katsovat eri suuntiin

28 мая Финляндия отмечает день простого языка (selkokieli), который в стране используют уже почти полвека. На простом финском языке публикуют новости и ведут сайты с общественно полезной информацией, на нем выпускают художественную и научно-популярную литературу. В этом тексте мы рассказываем, для чего нужен простой язык, а также о том, как книги на нём помогают изучать язык, историю и культуру Финляндии.

28. toukokuuta vietetään selkokielen päivää. Sitä on käytetty Suomessa jo lähes puoli vuosisataa. Selkokielellä julkaistaan uutisia ja ylläpidetään verkkosivuja, joilta löytyy tärkeää tietoa yhteiskunnasta. Selkokielelle käännetään kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta. Tässä jutussa kerrotaan, mihin kaikkeen selkokieltä tarvitaan, ja mitä hyötyä selkokielisistä kirjoista on suomen kielen sekä Suomen historian ja kulttuurin opiskelussa.

«Простой язык» — это язык, который легко воспринимается. Его структура и словарный запас проще, чем в обычном языке. Он облегчает процесс интеграции и помогает участвовать в жизни общества людям, которые по разным причинам испытывают трудности с пониманием обычного финского языка.

По данным организации Selkokeskus, которая продвигает использование простого финского языка, в книгах на упрощенном языке сегодня нуждаются около 750 000 человек по всей Финляндии, то есть около 14% населения страны. И это не только иммигранты, изучающие финский язык. Книги на простом языке помогают людям, испытывающим трудности с чтением и обучением, а также людям с расстройством памяти и особенностями развития. Литература и информационные ресурсы на простом финском обеспечивают им доступ к информации, облегчая повседневную жизнь, работу и учебу.

Selkokieli on kielen muoto, jota on helppo ymmärtää. Se on rakenteeltaan ja sanastoltaan yksinkertaisempaa kuin yleiskieli. Selkokieli helpottaa kotoutumisprosessia ja auttaa niitä ihmisiä osallistumaan yhteiskunnan elämään, joilla syystä tai toisesta on vaikeuksia ymmärtää yleiskieltä.

Selkokielen käyttöä edistää Selkokeskus. Järjestön keräämien tilastojen mukaan selkokielisiä tekstejä tarvitsee noin 750 000 ihmistä eri puolilla Suomea, eli noin 14 % koko maan väestöstä. Kyse ei ole vain maahanmuuttajista, jotka opiskelevat suomen kieltä. Selkokieliset kirjat auttavat myös niitä, joilla lukemisen tai oppimisen vaikeuksia, muistihäiriöitä tai kehitysvamma. Selkokieliset tekstit tarjoavat heille pääsyn tiedon ääreen ja helpottavat arkea, työtä ja opiskelua.

Kolme varpusta istumassa oksalla

В 2022 году исследование Pisa показало ослабление навыков чтения у молодежи Финляндии, причем мальчики читают хуже, чем девочки. Специалисты отмечают, что трудности с чтением мешают добиваться успеха в учебе и трудовой деятельности.

Страной происхождения простого языка называют Швецию. Там первые материалы на простом шведском языке были опубликованы еще в 1960-е годы. В Финляндии рекомендации по использованию простого языка разрабатываются с 1980-х годов. Жители Финляндии могут каждый день читать и слушать новости на простом финском — так обеспечивается право каждого на доступ к информации. Что же касается книг, художественная и научно-популярная литература на простом финском позволяет всем без исключения наслаждаться чтением и приобретать знания.

Мия Ахокайнен, старший ассистент городской библиотеки Лаппеенранта: "Книги на простом языке – это вопрос доступности и равенства. Потребность в книгах на простом языке в библиотеках растет, и они являются неотъемлемой частью нашей коллекции. Простым финским пользуется много разных групп, и благодаря книгам на простом языке литература для них становится доступней. Кроме того, простой финский снижает порог доступа к книге, если есть трудности с чтением."

Vuonna 2022 Pisa-tutkimus osoitti nuorten lukutaidon heikkenevän Suomessa, lisäksi pojat lukevat huonommin kuin tytöt. Asiantuntijoiden mukaan lukivaikeudet estävät saavuttamasta menestystä koulussa ja työssä.

Selkokielen alkuperämaana pidetään Ruotsia. Siellä ensimmäiset selkoruotsinkieliset materiaalit julkaistiin jo 1960-luvulla. Suomessa selkokielen käyttöä koskevia ohjeita on kehitetty 1980-luvulta lähtien. Suomen asukkaat voivat lukea ja kuunnella uutisia selkosuomeksi joka päivä, siten varmistetaan, että kaikilla on oikeus saada tietoa. Samoin selkokielinen kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus luovat jokaiselle mahdollisuuden nauttia lukemisesta ja hankkia tietoa.

Miia Ahokainen, erikoiskirjastovirkailija, Lappeenrannan kaupunginkirjasto: ”Selkokirjat ovat saavutettavuus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Selkokirjojen tarve kirjastoissa on ollut kasvussa, ja ne ovat oleellinen osa kokoelmaamme. Selkosuomella on monia erilaisia käyttäjäryhmiä ja selkokirjat tuovat kirjallisuuden heidän ulottuvilleen. Ne myös madaltavat kynnystä tarttua kirjaan, jos tekstin lukemisen kanssa on haasteita.”

От «Калевалы» до «1984»

Первые книги на простом финском языке были опубликованы в 1980-х годах. Сегодня в Финляндии ежегодно издается около 30 новых книг на простом языке, их выпускают небольшие издательства, вроде: Avain, Opike и Reuna. Всего же на данный момент в стране издано более 500 книг на простом финском языке: от детективов и романов для подростков до научно-популярной литературы об изменении климата и истории Финляндии.

Некоторые книги изначально пишутся на простом финском языке, другие же адаптируются писателями в соответствии с инструкциями, разработанными специально для авторов, пишущих на простом финском. Так, например, благодаря писателю и педагогу Пертти Раяле (Pertti Rajala) на простом финском языке можно прочитать «Семеро братьев» Алексиса Киви и «Калевалу» — знаковые произведения финской литературы. А писатель и журналист Туомас Килпи (Tuomas Kilpi) адаптировал на простой финский культовые произведения мировой литературы — антиутопию «1984» Оруэлла и «Превращение» Кафки.

Книги на простом финском языке выглядят иначе. Каждая строка такой книги может содержать только одну мысль: это сделано для того, чтобы текст легче воспринимался. Именно поэтому многие сравнивают книги на простом финском языке со сборниками стихов: строки в них короче, чем в обычных книгах. При этом авторы адаптированных книг стараются сохранить художественную ценность произведения, чтобы читатель получил удовольствие от чтения.

Kalevalasta Orwelliin

Ensimmäiset kirjat selkosuomeksi julkaistiin 1980-luvulla. Nykyään Suomessa julkaistaan vuosittain noin 30 uutta selkokielistä kirjaa. Niitä tuottavat pienemmät kustantamot, kuten Avain, Opike ja Reuna. Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä julkaistu yli 500 kirjaa selkosuomeksi. Niiden joukossa on niin dekkareita kuin nuortenromaaneja sekä tietokirjoja ilmastonmuutoksesta ja Suomen historiasta.

Osa kirjoista on jo alun perin kirjoitettu selkosuomeksi. Toiset taas muokataan vastaamaan ohjeita, joita Selkokeskus on määritellyt selkokielellä kirjoittavia kirjailijoita varten. Esimerkiksi kirjailija ja opettaja Pertti Rajalan ansiosta selkokielellä voi lukea suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksia, kuten Kalevalaa tai Aleksis Kiven Seitsemää veljestä. Kirjailija ja toimittaja Tuomas Kilpi on puolestaan kääntänyt selkokielelle maailmankirjallisuuden merkkiteoksia, kuten Orwellin 1984 ja Kafkan Muodonmuutoksia.

Selkokieliset kirjat näyttävät hieman erilaiselta kuin yleiskielellä kirjoitetut. Kirjan jokainen rivi saa sisältää vain yhden ajatuksen – se tekee tekstistä ymmärrettävämmän. Siksi selkokielisiä kirjoja verrataan monesti runokirjoihin – niissä on lyhyemmät rivit kuin yleiskielisissä kirjoissa. Silti mukautettujen kirjojen kirjoittajat pyrkivät säilyttämään teosten taiteellisen arvon niin, että lukija saa nauttia lukemisesta.

Lintuja kukkivan puun oksilla

Изучение языка с удовольствием

Чтение книг — важная составляющая процесса изучения языка. О том, как книги на простом финском помогают изучать язык, нам рассказала Кристина Салмела (Kristina Salmela), преподавательница финского языка как иностранного, популяризаторка финского языка и культуры, ведущая свой Instagram-блог @enjoyfinnish.

«Главный плюс книг на простом финском языке в том, что они не создают психологического дискомфорта в той степени, в какой его создают книги на неадаптированном языке. Когда человек, изучающий финский язык, читает такую книгу, он понимает содержание и чувствует удовлетворение. Он видит, что преуспевает в изучении языка, и это дает ему мотивацию идти дальше. Представьте, что книг на простом финском языке не было бы. Тогда между учебными материалами и художественной литературой была бы огромная пропасть. Без художественных книг на понятном финском путь к финской литературе у иммигранта занял бы годы. Книги на простом языке помогают преодолеть эту пропасть. Они позволяют читать интересные художественные тексты, доступные по уровню языка.

К тому же адаптированные книги не теряют своей художественной ценности. Если адаптация сделана хорошо, её интересно читать и хочется узнать, что же случится с героями дальше. При этом читателю не нужно продираться сквозь неадаптированный финский язык. Простой язык не сопротивляется, и когда человек читает такую книгу, он получает пользу и удовольствие одновременно. Это очень важно, поскольку существует не так много способов, которые позволяют с удовольствием изучать финский язык. Мало кому нравится заниматься по учебникам и учить слова. Чтение же формирует приятные ощущения во время изучения языка.

Еще один плюс книг на простом финском языке — запоминание слов. Книги написаны так, что одни и те же слова повторяются из главы в главу, в них используется не так много синонимов. Когда человек много раз встречается с новым словом, он его запоминает. В неадаптированных книгах такого нет, там, наоборот, синонимов много. В адаптированных книгах одни и те же слова бесконечно повторяются, и вы невольно их запоминаете.

Если читать книги на простом финском вслух, можно прокачать произношение. Человек учится видеть двойные согласные и долгие гласные, начинает четко произносить дифтонги. Любое чтение вслух полезно, но если это книга на адаптированном финском языке, то будет проще: можно будет сфокусироваться и на задаче улучшить произношение, и на навыке чтения. Когда мы читаем вслух несложный текст, мы «прокачиваем» произношение, понимание речи, фонетику. Если вы пересказываете главы, которые прочитали, вы улучшаете память и запоминаете новые слова. К тому же чтение книг на простом финском языке помогает пополнить словарный запас не просто отдельными словами, а устойчивыми фразами, которые можно выучить и использовать в реальной жизни. А если выбрать книгу на понятном финском языке в качестве учебного материала для занятий с носителем, с которым вы будете обсуждать её содержание, вы сможете снизить языковой барьер и станете смелее использовать язык».

По словам Кристины, у книг на понятном финском языке только один минус — их не так много, как неадаптированной художественной литературы. Однако даже того объёма, который есть, считает Салмела, достаточно, чтобы читать художественную литературу, пока человек учит язык с нуля до уровня B2. Начинать читать такие книги можно уже на уровне А1!

Nautinnollista kielen opiskelua

Kirjojen lukemisella on tärkeä osa kielen oppimisessa. Siitä, miten selkokieliset kirjat auttavat oppimaan suomen kieltä, meille kertoi suomea vieraana kielenä opettava Kristina Salmela. Hänet tunnetaan suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria popularisoivana somevaikuttajana Instagram-tilistään @enjoyfinnish.

”Selkokielisten kirjojen suurin etu on se, että ne eivät aiheuta psykologista epämukavuuden tunnetta samassa määrin kuin yleiskielellä kirjoitetut kirjat. Kun suomen kielen opiskelija lukee selkokielellä kirjoitetun kirjan, hän ymmärtää lukemansa ja voi tuntea itsensä tyytyväiseksi. Hän näkee pärjäävänsä hyvin kielen opinnoissaan ja saa siitä motivaatiota mennä eteenpäin. Kuvitelkaa, jos selkokielisiä kirjoja ei olisi ollenkaan tarjolla suomeksi. Silloin oppimateriaalien ja kaunokirjallisuuden välillä ammottaisi valtava kuilu. Ilman selkokielistä kaunokirjallisuutta maahanmuuttajan matka suomalaisen kirjallisuuden maailmaan veisi useita vuosia. Selkokieliset kirjat auttavat kuromaan sen kuilun umpeen. Niiden avulla pääsee lukemaan mielenkiintoisia kaunokirjallisia tekstejä omalle kielitaidolle sopivalla tasolla.

Hyvin mukautetut kirjat ovat myös taiteellisessa mielessä korkeatasoisia. Jos kirja on huolellisesti mukautettu selkokielelle, sitä on mielenkiintoista lukea, ja tekee mieli saada tietää, mitä hahmoille tapahtuu seuraavaksi. Eikä lukijan tarvitse kahlata mukauttamattoman suomenkielisen tekstiviidakon läpi. Selkokielisen kirjan lukeminen ei vaadi liikaa ponnisteluja, ja siitä hyötyy ja nauttii samanaikaisesti. Se on tosi tärkeää, sillä ei ole olemassa montaa tapaa opetella suomea nautinnollisesti. Harvoja kiinnostaa pelkästään oppikirjojen lukeminen ja sanojen opettelu. Lukeminen puolestaan tuottaa kielen opiskeluun mukavia kokemuksia.

Vielä yksi selkokielisten kirjojen plussa liittyy sanojen opetteluun. Kirjat on kirjoitettu niin, että samat sanat toistuvat luvusta toiseen, niissä ei käytetä niin montaa synonyymiä. Uusia sanoja opitaan, kun niihin törmää monta kertaa uudelleen. Mukauttamattomissa kirjoissa tätä etua ei ole, vaan päinvastoin niissä käytetään runsaasti synonyymeja. Selkokielisissä kirjoissa samat sanat toistuvat uudelleen ja uudelleen ja ne jäävät tahtomattakin mieleen.

Lukemalla selkokielisiä kirjoja ääneen voi parantaa ääntämistä. Silloin oppii huomaamaan kaksoiskonsonantit ja pitkät vokaalit ja alkaa lausua diftongeja selvemmin. Ääneen lukemisesta on aina hyötyä, mutta jos kyseessä on selkosuomeksi mukautettu kirja, niin kaikki on helpompaa. Pystyy keskittymään parempaan ääntämiseen ja lukemisen sujuvuuteen. Lukemalla yksinkertaisia tekstejä ääneen harjaannuttaa ääntämistä, puheen ymmärtämistä ja fonetiikkaa. Kertomalla vielä lukemastaan omin sanoin saa harjoitettua muistia ja opeteltua uusia sanoja. Selkokielisten kirjojen lukeminen kartuttaa sanavarastoa yksittäisten sanojen lisäksi vakiintuneilla sanonnoilla, joita voi opetella ja käyttää sitten tosielämässä. Jos taas valitsee selkokielisen kirjan oppimateriaaliksi äidinkielenään suomea puhuvan opettajan pitämille tunneille, hänen kanssaan voi keskustella kirjan sisällöstä ja samalla pystyy alentamaan kielimuuria ja kehittyy rohkeammaksi kielen käyttäjäksi”.

Kristinan mukaan selkokielisillä kirjoilla on vain yksi miinus: niitä ei ole niin paljon kuin mukauttamatonta kaunokirjallisuutta. Salmela kuitenkin uskoo, että jopa nyt saatavilla olevien kaunokirjallisten teosten määrä on riittävä siihen, että opettelee kielen nollasta B2-tasoon asti. Selkokirjojen lukemisen voi aloittaa jo A1-tasolla!

Илона Риеккола, специалист по информации для детей и молодежи, городская библиотека Лахти: Если бы литературы на простом языке не существовало, то самым близким вариантом на замену были бы адаптированные книги – для тех, кто еще учится читать. Но они предназначены для малышей и не очень интересны молодежи и взрослым. Число обычных детей, чьи навыки чтения слишком слабы, чтобы прочесть хотя бы пару сотен страниц, растет с пугающей скоростью. Если в начале моей библиотечной карьеры в 2010 году книги на простом языке были еще довольно редки, то сегодня они стали обыденным явлением почти во всех начальных и средних школах, и они нужны не только изучающим язык или дислексикам, но и детям и молодежи, которые «должны бы» уметь обращаться с обычной книгой. Мне кажется, что типичный читатели книг на простом языке – это люди всех возрастов, переехавшие в Финляндию и изучающие финский, а также финские дети и молодежь (7–18 лет), страдающие дислексией и схожими нарушениями владения речью или же чьи навыки слишком слабы, чтобы читать обычную книгу.

Ilona Riekkola, lasten ja nuorten informaatikko, Lahden kaupunginkirjasto: ”Jos selkokirjallisuutta ei olisi, lähin vaihtoehto olisi lukemaan opettelevien helppolukuiset kirjat, jotka kuitenkin ovat myös aiheiltaan suunnattu pienille lapsille eivätkä ole kovin mielekkäitä nuorille ja aikuisille. Niiden ”tavallisten lasten”, joiden lukutaito on liian heikko edes parisataasivuisen kirjan lukemiseen, määrä lisääntyy koko ajan huolestuttavasti. Jos kirjastourani alussa 2010 kieppeillä selkokirjat olivat vielä melko harvinaisia, nykyään ne ovat arkipäivää melkein kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, eivätkä niitä tarvitse vain kieltä opettelevat tai lukihäiriöiset vaan sellaiset lapset ja nuoret joiden ”pitäisi” selviytyä tavallisesta kirjasta. Arvioisin että tyypillisiä selkokirjojen lukijoita meillä ovat kaikenikäiset maahan muuttaneet suomen kieltä opiskelevat sekä suomalaissyntyiset lapset ja nuoret (7–18 v), joilla on luki- tai vastaava häiriö tai joiden lukutaito on liian heikko tavallisen kirjan lukemiseen.”

Erivärisiä lintuja.

Берите книги в библиотеке

Библиотеки Финляндии закупают книги на простом финском языке каждый год, как и любые другие материалы. По словам Илоны Риекколы (Ilona Riekkola), библиотеки регулярно получают от поставщиков списки новых книг, из которых выбирают те, что нужно заказать. В большинстве случаев библиотеки делают предзаказы еще до публикации книг, и ​​в библиотеки их доставляют после выхода в свет практически мгновенно.

Такой подход позволил библиотекам собрать большую коллекцию книг на простом финском языке, которая регулярно пополняется. Важно отметить, что до 2024 года значительную часть этих книг библиотеки закупали за счет субсидии на покупку малотиражной качественной литературы. Но с 2024 года, несмотря на растущий спрос на такие книги, правительство Финляндии субсидию отменило.

Lainatkaa kirjoja kirjastosta

Suomen kirjastoihin hankitaan joka vuosi lisää selkokielisiä kirjoja, aivan kuin mitä tahansa muitakin materiaaleja. Ilona Riekkolan mukaan kirjastot saavat kustantamoilta säännöllisesti uusien kirjojen luetteloita, ja tilattavat valitaan niiden joukosta. Useimmissa tapauksissa kirjastot tekevät ennakkotilauksia, jolloin kirjat ilmestyvät kirjastojen hyllyille miltei välittömästi julkaisun jälkeen.

Tällä tavalla kirjastot ovat onnistuneet keräämään laajoja selkokielisen kirjallisuuden kokoelmia, ja ne täyttyvät säännöllisesti. Huomionarvoista on, että vuoteen 2024 asti kirjastot hankkivat selkokirjoja vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuella. Huolimatta selkokirjojen kasvavasta kysynnästä Suomen hallitus lakkautti kyseisen tukimuodon vuonna 2024.

Перевод: Рику Тойвола

Suomennos: Riku Toivola