Язык не преграда для посещения театров на шведском / Språket är inte en tröskel för att se teater på svenska

Статья написана на двух языках (русском и шведском) в партнерстве с Luckan Integration – общественной организацией, которая занимается интеграцией на шведском языке в Финляндии.

Denna artikel är skriven på två språk (ryska och svenska) i samarbete med Luckan Integration, som erbjuder information och vägledning om integration på svenska.

За годы работы в театральной сфере мне удалось посмотреть больше спектаклей, чем многим удается посмотреть за всю жизнь. Работа предоставляет такую привилегию. То, что я погряз в театральном болоте очень глубоко, несомненно повлияло на мой взгляд на театр и на зрителя: почему люди не ходят в театр чаще? почему люди не ходят в театр раз в неделю или хотя бы раз в месяц?

Under åren jag arbetat med teater har jag sett fler föreställningar än många säkert sett under hela sitt liv. Det är ett privilegium som yrket medför. Att jag lever så djupt i teaterträsket har utan tvekan påverkat min syn på teatern och framför allt publiken – varför går folk inte oftare på teater? Varför går inte folk varje vecka på teater, eller ens en gång i månaden?

Вызовом для шведско-финского театра является то, что я обычно называю двойной преградой. Мы должны убедить зрителей прийти в театр. Кроме того, мы должны убедить тех из них, кто не говорит на шведском как на родном языке, прийти в театр, дающий спектакли на шведском языке.

Театры испытывают трудности в том, чтобы привлечь зрителей и без учета проблемы языка. Поскольку по цене одного билета в театр можно оплатить трехмесячную подписку на стриминговый сервис, многим из нас нужно тщательно подумать, на какие шоу мы хотим потратить деньги, чтобы избежать дорогостоящего разочарования. Театрам трудно привлечь молодую аудиторию, и средний возраст театральных зрителей в Финляндии с каждым годом растет.

Многими театр может восприниматься как сложная форма искусства. Более того, вопросы, которые мы рассматриваем на сцене, могут казаться трудными, далёкими и, возможно, неактуальными? Поэтому получается, что, когда в календаре пусто, а на банковском счету наоборот – полно денег, многие скорее пойдут в кино или на концерт, чем в театр.

Den finlandssvenska teaterns utmaning är vad jag brukar beskriva som en dubbel tröskel. Dels måste vi övertyga publiken att komma på teater. Dessutom måste vi övertyga publik som inte talar svenska som sitt förstaspråk att komma och se teater på svenska.

Oavsett scenspråk kämpar teatrar med att få publik till sina salar. Då man för priset av en teaterbiljett kan få en tre månaders prenumeration på en streamingtjänst måste de flesta av oss tänka noga på vilka föreställningar vi vill satsa pengarna på för att undvika en dyr besvikelse. Teaterbesökarnas medelålder i Finland stiger år för år och teatrarna kämpar med att nå ut till en yngre publik.

Teatern kan av många uppfattas som en svår konstform. Dessutom kan frågorna vi behandlar på scen kännas jobbiga, avlägsna, kanske irrelevanta? Så när det väl händer sig att kalendern är tom, men inte kontot, så går många snarare på bio eller en konsert än på teater.

И, к сожалению, многие из тех, кто устал от будней, не доходят даже до этого: вместо живого культурного опыта мы выбираем безопасность дивана и телевизора. И не думайте, что мы, люди работающие в этой отрасли, являемся исключением – нам тоже очень хорошо дома на диване. С этой преградой повседневности борются все театры. И каждый концертный зал, кинотеатр и музей. Наш главный соперник – домашний диван.

Помимо этого финско-шведские театры борются с языковым барьером. Для того, чтобы заполнять залы, большинство финско-шведских театров должны привлекать публику извне своей языковой группы и, следовательно, соревноваться с финоязычными театрами за зрителей, которые не говорят на шведском как на родном языке или вообще не говорят по-шведски. Шведоязычной публики попросту не хватает, чтобы заполнить все финско-шведские театры.

Чтобы оставаться актуальным, финско-шведский театр должен привлекать более широкую аудиторию. Мы способствуем сохранению нашей культуры, и для этого нужны диалог и открытость, а также амбиции. Уровень финско-шведского театра должен быть не только таким же высоким, как у театра на финском, но еще выше, чтобы поддерживать художественную актуальность. Быть настолько хорошим, чтобы зритель был готов бросить вызов своим знаниям языка и посетить это чересчур незнакомое культурное пространство.

Men tyvärr kommer många av oss som är vardagströtta inte ens så långt, vi väljer TV-soffans trygghet i stället för en levande kulturupplevelse. Och tro inte att vi som jobbar i branschen är något undantag – vi trivs också alltför bra på soffan. Den här mentala vardagströskeln kämpar alla teatrar med. Och varje konsertsal, biosalong och museum. Hemmasoffan är allas vår värsta konkurrent.

De finlandssvenska teatrarna kämpar också med en språkbarriär. För att fylla salarna måste de flesta finlandssvenska teatrarna locka publik utifrån den egna språkgruppen och alltså tävla med de finskspråkiga teatrarna om en publik som inte har svenska som förstaspråk, eller inte talar svenska överhuvudtaget. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med svenskspråkig publik för att fylla varje finlandssvenska teatersal.

En finlandssvensk teater måste locka en bredare publik också för att hållas relevant. Vi bidrar till att hålla vår kultur levande och till det behövs dialog och öppenhet, men också ambition. För att hållas konstnärligt relevant måste nivån på den finlandssvenska teatern inte bara vara lika hög som på den finska sidan, utan sträva efter att vara ännu bättre. Så bra att publiken är färdig att utmana sitt språkkunnande och besöka ett för många främmande kulturrum.

У финско-шведского театра есть характерные черты, отличающие его от театра финского. Как и финско-шведская культура в целом, это гораздо больше, чем просто культура на шведском в Финляндии.

Finlandssvenska teatern håller en riktigt hög kvalité. Språket och kulturen bidrar dessutom till att finlandssvensk teater har särdrag som skiljer den från den finska teaterns formspråk. Precis som den finlandssvenska kulturen överlag, är det så mycket mer än bara kultur på svenska i Finland.

В последние годы такие крупные театры, как Svenska Teater, Åbo Svenska Teater и Wasa Teater выпустили спектакли, получившие признание критиков и побившие рекорды по посещению. Особенно театры преуспели на музыкальном поприще, где им удалось достучаться до публики далеко за пределами «утиного пруда» (так мы обычно именуем нашу языковую группу).

Кроме государственных, есть небольшие театры, которым удалось утвердиться в топе финского театрального искусства благодаря своим бескомпромиссным художественным амбициям. Из них хочется упомянуть Klockriketeatern, а также театр, в котором работаю я сам – Viirus.

У нас много перспективной одаренной молодежи, очаровавшей и потрясшей театральную Финляндию размахом своего подхода. Это, например, 4 Floors of Whores и GLITCHER, которые появлялись в театре Viirus несколько раз. Они доказали, что можно создать бескомпромиссный театр мирового класса вне зависимости от родного языка или культурного бэкграунда.

De stora teaterhusen, som Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater och Wasa Teater har till exempel under de senaste åren utmärkt sig med föreställningar som både blivit kritikerrosade och spräckt publikrekord. Teatrarna har klarat sig särskilt väl på musikalfronten där de lyckats nå ut till en publik långt utanför ”ankdammen” (som vi brukar kalla vår språkgrupp för).

Utöver institutionsteatrarna finns det mindre teatrar som med kompromisslös konstnärlig ambition lyckats etablera sig på den finska teaterkonstens topp. Av dessa väljer jag att nämna Klockriketeatern och teatern jag själv jobbar på – Viirus.

Dessutom har vi många lovande unga talanger som charmat och ruskat om Teaterfinland med sina djärva tag, till exempel 4 Floors of Whores och GLITCHER som besökt Viirus några gånger. De har bevisat att kompromisslös teater i världsklass kan göras oberoende modersmål och kulturell bakgrund.

Но, конечно, не всегда достаточно высокорейтингового спектакля, чтобы достучаться до аудитории, невзирая на языковой барьер. Чтобы преодолеть его, финско-шведские театры уже много лет пользуются конкретным инструментом – они используют субтитры. По крайней мере два театра из столичного региона Viirus и Svenska Teatern делают субтитры на английском языке – невероятная роскошь. Так, для театра – это способ связаться с аудиторией, которая бы иначе не принимала участие в театральной жизни, и одновременно – это важный аспект доступности.

В Финляндии субтитры на сцене – нечастое явление (за исключением оперных представлений, которые почти всегда идут с субтитрами). Как это прокомментировал главный редактор журнала о культуре Ny Tid Яанне Васс в своей рецензии на блестящий спектакль Eriopis (2022) театра Q-teatteri: «Учитывая техническое мастерство Q-teatteri, непонятно, почему театру до сих пор не удалось добавить субтитры с переводом текстов на их спектакли. У 10% жителей Хельсинки ни финский, ни шведский не являются родным языком».

Когда театрам не нужно принимать во внимание меньшинства, чтобы выжить, потому что у них уже есть надежная аудитория среди большинства населения, проигрывают все. Напротив, театр, создающий искусство на языке меньшинства, делает ставку и на большинство, и на меньшинства – и выигрывает. При этом не только по количеству проданных билетов, но и в том, что расширяет свою аудиторию и тем самым распространяет знание о своей культуре.

Men det räcker såklart inte alltid med en femstjärnig föreställning för att nå en publik över språkgränsen. Ett konkret verktyg för att sänka på tröskeln att se teater på svenska är textning, vilket har varit standard på många finlandssvenska teatrar i flera år. Av huvudstadsregionens teatrar erbjuder åtminstone Viirus och Svenska Teatern också textning till engelska vilket är en otrolig rikedom. Textningen är alltså ett sätt för oss på teatern att nå ut till en publik som annars inte skulle ta del av vår verksamhet, men samtidigt är det en viktig tillgänglighetsaspekt.

På finskt håll är textning av scenkonst inte en självklarhet (med undantag av operaföreställningar som så gott som alltid textas). Det är något som Janne Wass, chefredaktör på kulturtidskriften Ny Tid, också reagerade på i sin recension av Q-teatteris (annars briljanta) föreställning Eriopis (2022): ”Med tanke på Q-teatteris tekniska expertis är det obegripligt att teatern fortfarande inte lyckats fixa översättningstextning på sina föreställningar. 10 procent av Helsingfors invånare har annat modersmål än finska eller svenska”.

Med ett säkert publikunderlag i majoritetsbefolkningen måste man inte beakta minoriteter för att överleva, vilket alla förlorar på. En teater som skapar konst på ett minoritetsspråk vinner däremot på satsningar på majoritetsbefolkningen (och andra minoriteter), inte bara i sålda biljetter utan också genom att öppna dörrarna för människor utanför den egna gruppen och därmed sprida vetskap om den egna kulturen.

Рекомендации на осень 2022Rekommendationer inför hösten 2022

Версаль / Versailles
ViirusViirus

ВерсальVersailles

Спектакль отражает представления современной мелкой буржуазии на фоне пышной придворной жизни Людовика XIV – пища для размышлений гарантирована.

Föreställningen speglar vår tids småborgerliga klassperformans i Ludvig XIV:s ståtliga hovliv – en garanterad tankeställare.

Долина. На земле / Dalen. På jorden
KlockriketeaternKlockriketeatern

Долина. На землеDalen. På jorden

Неожиданная комбинация еды, музыки и спектакля с важным посланием, будет интересно посмотреть, что из этого выйдет.

En otippad kombination av mat, musik och performans med ett viktigt budskap, blir intressant att se vad det faktiskt blir av detta.

Президенты / Presidenterna
Esbo Stadsteater / Blaue FrauEsbo Stadsteater / Blaue Frau

ПрезидентыPresidenterna

Один из самых крутых режиссеров Carl Knif встречается с одной из самых крутых независимых театральных трупп – Blaue Frau.

En av de tuffaste regissörerna Carl Knif möter en av de tuffaste frigrupperna – Blaue Frau.

Бог создал человека, а я создал член / Gud skapade människan och jag skapade kuken
Mille BostedtMille Bostedt

Бог создал человека, а я создал членGud skapade människan och jag skapade kuken

Гостевая постановка из Швеции, рассказывающая историю первого транс-мужчины, который принял тестостерон и сделал фаллопластику, чтобы поменять пол. Интересно и тематически, и визуально!

Gästspel från Sverige som skildrar historien om den första transmannen som tog testosteron och gjorde en falloplastik operation för att transitionera. Både tematiskt och visuellt intressant!

Кризис и катастрофа в Долине Муми-троллей / Kris och katastrof i Mumindalen
Lilla TeaternLilla Teatern

Кризис и катастрофа в Долине Муми-троллейKris och katastrof i Mumindalen

В Шведской Финляндии Муми-троллей слишком много не бывает, и это очень красивая постановка с неожиданными элементами!

Svenskfinland får inte nog av Mumin och den här uppsättningen verkar väldigt snygg med överraskande element!