Kuva: Pulkkinen, Kari Rainer. Helsinki. Museovirasto.

Kuva: Pulkkinen, Kari Rainer. Helsinki. Museovirasto.

При подготовке этой публикации было сложно найти автора, который смог бы объяснить, откуда проистекает взаимное доверие государства и граждан, почему число финнов, готовых платить бoльшие налоги, существенно не уменьшается. Однако мы решили поискать ответы на эти вопросы и попросили об интервью депутата Парламента Марию Гузенину (партия социал-демократов).

В разгар ажиотажа вокруг вопроса вступления НАТО мы с Марией поговорили о доверии, благополучии и будущем Финляндии.

Tätä julkaisua valmistaessa kävi ilmi, että on erittäin vaikea löytää kirjoittajia, jotka pystyisivät selittämään, mistä molemminpuolinen luottamus valtion ja yksilön välillä johtuu, miksi suomalaisten määrä, jotka ovat valmiit maksamaan enemmän veroja ei olennaisesti vähene. Päätimme kuitenkin etsiä vastauksia näihin kysymyksiin ja käännyimme kansanedustaja Maria Guzeninan (sd) puoleen haastattelun merkeissä.

Nato-kiireiden keskellä puhuimme Marian kanssa luottamuksesta, hyvinvoinnista ja Suomen tulevaisuudesta.

В чем секрет взаимодоверия финского государства и народа?

Оно строилось на протяжении всей истории независимой Финляндии. Отправной точкой стало то, что эта страна строилась вместе с её народом. Не по указке государства, а именно вместе – в сотрудничестве.

И хотя у нас многопартийная система – или, может быть, именно потому, что у нас разносторонняя политическая система, свобода слова и свобода печати стали краеугольным камнем развития нашего общества. Иногда кому-то из других стран может быть непонятно, как скандинавская социальная модель может работать при такой открытости нашей системы. Это возможно потому, что доверие к обществу основано на его постоянной критической оценке, которая также подразумевает принятие и даже поощрение к высказыванию альтернативный идей.

У нас проводится огромное количество опросов и исследований: министерства опрашивает, партии исследуют, разные организации выясняют, что интересует граждан, чем они недовольны, что они хотят развивать. Средства массовой информации проводят различные опросы, и все они открыто публикуются и открыто обсуждаются.

И здесь я, может быть, ступаю на территорию философии. Но выяснилось, что чем всё лучше у человек или у народа, тем легче указывать на небольшие проблемы. Освещение разногласий в средствах массовой информации – хороший способ выразить недовольство. Например, как было начало пандемии с масками? Граждане сомневались в необходимости масок и долго отчаянно их оспаривали, хотя многие к ним быстро привыкли.

Позже, когда запрет на обязательное ношение масок был отменен, многие из изначально выступавших против введения масок, заявили, что, возможно, отказываться от них было слишком рано. Мне кажется замечательным, что наша система позволяет людям пребывать в моменте и выражать мнение в безопасной атмосфере, и менять в свете новой информации. И без всякого страха осуждения за то, что тогда вы думали одно, а сейчас другое.

Mikä on suomalaisen valtion ja kansan molemminpuolisen luottamuksen salaisuus?

Sitä on rakennettu koko itsenäisen Suomen historian aikana. Ja lähtökohtana on ollut se, että kansan kanssa yhteistyössä tätä maata rakennetaan. Ei valtiovallan käskystä, vaan nimenomaan yhteistyössä, yhdessä kansan kanssa. Ja vaikka meillä on monipuoluejärjestelmä – tai ehkä juuri siksi, että meillä on monipuolinen poliittinen järjestelmä, sananvapaudesta ja lehdistön vapaudesta on tullut yhteiskuntamme kehittämisen kulmakivi. Joskus muualta tulleen on ehkä vaikea ymmärtää, miten tämä pohjoismainen yhteiskuntamalli voikaan toimia, kun tässä meidän järjestelmässämme on näin vahva avoimuus. Mutta se onnistuu koska luottamus yhteiskunnassamme perustuu sen jatkuvaan kriittiseen arviointiin, johon sisältyy myös se, että hyväksytään ja jopa kannustetaan toisenlaisten ajatusten ilmaiseminen.

Meillä tehdään valtavasti gallupeja ja kyselyitä: ministeriöt kysyvät ja puolueet tekevät omia puoluebarometreja, eri tahot tutkivat, mikä kiinnostaa kansalaisia, mihin he ovat tyytymättömiä, mitä he haluavat kehitettävän. Media tekee erilaisia kyselyjä, ja niitä kaikkia julkaistaan avoimesti ja niistä käydään avoin keskustelu.

Nyt minä menen ehkä taas sinne filosofian puolelle, mutta on havaittu, että mitä paremmin yksilöllä menee tai mitä paremmin kansakunnalla menee, niin sitä helpompi on tuoda esiin pienemmätkin epäkohdat. Media uutisoi erimielisyyksiä kernaasti, hyvin myös ilmaistaan, jos ollaan tyytymättömiä johonkin asiaan. Esimerkiksi, miten oli pandemian alussa maskien kanssa? Kansalaiset kyseenalaistivat maskipakkoa ja pitkään kävivät kiivaita keskusteluita asiasta, vaikka monet nopeasti hyväksyivät uudet käytännöt.

Myöhemmin kun luovuttiin maskipakosta niin monet niistä, jotka alussa vastustivat maskien käyttöönottoa, ilmoittivat, että nyt on ehkä liian aikaista jättää ne pois. Minusta on hienoa, että meidän järjestelmämme sallii sen, että ihminen saa ikään kuin elää siinä hetkessä ja ilmaista mielipiteensä turvallisessa ilmapiirissä sekä muuttaa mieltä uusien tietojen valossa. Eikä tarvitse pelätä, että häntä jälkikäteen aletaan moittimaan, että miten silloin olit sitä mieltä ja nyt toista.

Ты не боишься поменять точку зрения?

Наша финская система так устроена, что приспосабливается, живет и дышит вместе с миром и дает возможность и людям, и системе развиваться. Как депутат, я смотрю на то, как 200 депутатов в палате переживают события, как они реагируют на изменения в мире, как это влияет на всех нас. За один парламентский срок мы вполне можем изменить взгляд на что-то, узнав об этом больше, изучив новые данные, рассмотрев различные решения, через межпартийные переговоры во имя общего дела.

Изменение и развитие, понимание законов мира – вот основы общественного договора. Если нам, депутатам, не достает понимания обычной человеческой жизни и ее процессов – что заставляет людей горевать или радоваться, то вся эта система теряет свою легитимность.

Но сила финской системы в том, что, когда я иду в свой ближайший магазин и говорю там с кассиром, он спрашивает меня, вступаем ли мы в НАТО. И я рассказываю ему всё, что знаю и что могу сказать в этот момент, и у нас может произойти на эту тему небольшая дискуссия. Это повторяется много раз в неделю, и я не чувствую угрозы и не боюсь высказать свое мнение, даже если этот продавец со мной не согласен. И он тоже может открыто сказать мне всё, что думает не только обо мне, но и о партии, и обо всей финской системе. И как это здорово, постоянная подпитка кислородом этой системы, потому что в центре всего этого – свобода, ответственность и понимание собственных обязательств.

Eikö pelota muuttaa mieltä?

Meidän suomalaisen järjestelmämme on tämmöinen entiteetti, joka mukautuu ja elää ja hengittää maailman kanssa ja antaa tilaa ihmisen ja järjestelmän kehittymisen kasvulle. Kansanedustajana todistan päivittäin, millä tavalla eduskuntasalin 200 kansanedustajaa kokevat asioita, kuinka reagoivat maailman muutoksiin, miten se vaikuttaa meihin kaikkiin. Me voimme hyvinkin yhden vaalikauden aikana muuttaa katsantokantaa saatuamme enemmän tietoa ja ymmärrystä asioista, tutustuen uusiin tietoihin, pohtien erilaisia ratkaisuja, yli puoluerajojen neuvotellen yhteisten asioiden puolesta.

Muuntautumista ja kehittymistä, maailman lainalaisuuksien ymmärtämistä – se on yksi tämän yhteiskuntasopimuksen perustekijöistä. Jos meillä kansanedustajilla puuttuu ymmärrys tavallisesta ihmiselämästä ja ihmiselämän lainalaisuuksista siitä, mikä saa ihmisen murehtimaan tai iloitsemaan, niin silloin tämä järjestelmä menettää legitimiteettinsä.

Mutta se tässä suomalaisessa järjestelmässä juuri onkin se vahvuus, että minä menen mun lähikauppaan ja keskustelen siellä kassahenkilön kanssa ja hän kysyy minulta, menemmekö me Natoon? Ja minä kerron hänelle sen minkä minä tiedän ja voin kertoa sillä hetkellä, ja me käymme lyhyen keskustelun tästä aiheesta. Tämä toistuu monta kertaa viikossa ilman että minun tarvitsee kokea olevani uhattu tai pelätä sanoa oman näkemykseni, vaikka kaupan myyjä olisikin eri mieltä kanssani. Hänkin voi kertoa minulle avoimesti, mitä mieltä hän on paitsi minusta niin puolueesta kun koko tästä suomalaisesta järjestelmästä. Ja se on äärimmäisen tervettä, se hengittää jatkuvasti happea itseensä tämä järjestelmä sen vuoksi, että tämän kaiken keskiössä on vapaus, vastuu ja ymmärrys omasta velvollisuudesta.

На что, как тебе кажется, надо обратить внимание?

Например, одна из проблем – очень низкая явка на региональных (а до этого на муниципальных) выборах. Слишком многие переехавшие в Финляндию люди не были заинтересованы в голосовании, будто считая, что развитие общества – это не их дело, что демократия сама о себе позаботится и им знать особо ничего не надо, даже о каких выборах идет речь. Как тогда изменения в нашем обществу могут быть отражены в принятых решениях

Люди, приехавшие сюда из других мест, получившие место в муниципалитете, получают также право голосовать – вначале на муниципальных и региональных выборах, а после получения финского гражданства – и на парламентских выборах, выборах в Европейский Союз и президентских выборах.

Меня волнует, как бы не началось разделение нашего общества, в котором множество людей не интересуются финской политикой, не следят за ней и не знают её истории и того огромного процесса развития, благодаря которому Финляндия стала государством всеобщего благосостояния.

Многие воспринимают как данность, что здесь система социального обеспечения неплохо работает, общество поддерживает людей, попавших в беду, жить можно свободно, и важнейшие обязанности – это подчиняться закону, пытаться работать, платить налоги и, в целом, самому стараться быть хорошим человеком. Если этого не будет, общественный договор, а со временем и спокойствие в обществе, пошатнуться.

Mihin mielestäsi täytyy kiinnittää huomiota?

Esimerkiksi yksi huoli on se, että äänestysprosentti aluevaaleissa ja sitä ennen kuntavaaleissa jäi kovin alhaiseksi. Liian monet muualta Suomeen tulleet kansalaiset, jotka eivät olleet kiinnostuneita äänestämään ikään kuin ajattelivat, että tämän yhteiskunnan kehittäminen ei kuulu heille, että demokratia hoituu itsestään eikä tarvitse erityisesti edes olla perillä siitä, mistä eri vaaleissa on kyse. Miten silloin päätöksenteossa näkyy yhteiskuntamme muutos?

Tänne muualta muuttaneilla, jos on oma kuntapaikka olemassa, niin on myös oikeus äänestä alussa kunta- ja aluevaaleissa, sittemmin Suomen kansalaisuuden saatuaan myös eduskunta-, EU- ja presidenttivaaleissa.

Minä kannan huolta siitä, ettei tulisi sellaista kahtiajakoa meidän yhteiskuntaamme, jossa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita Suomen politiikasta, eivät seuraa sitä eivätkä ole perillä myöskään historiasta ja siitä valtavasta kehityskulusta, jonka kautta Suomesta tuli hyvinvointivaltio.

Moni saattaa kokea ikään kuin annettuna, että täällä sosiaaliturvajärjestelmä toimii kohtuullisen hyvin, yhteiskunta tukee ihmisiä hädässä, täällä voi elää vapaana ja tärkeimpinä velvollisuuksina on noudattaa lakia, pyrkiä tekemään työtä, maksaa veronsa ja yleisesti ottaen yrittää itse toimia niin kuin hyvä ihminen toimii. Jos näin ei tapahdu, yhteiskuntasopimus ja ennen pitkää yhteiskuntarauha alkaa järkkymään.

Как тот, кто приехал из другой страны, учится доверять реальности общественного договора?

Общественный договор сохраняется так долго, как долго сообществом осознается его необходимость. Но как обеспечить это осознание? Приходится признать, что это непросто. И этому совершенно не способствует, когда люди другого происхождения не испытывают интереса к своей новой родине. Один из способов – открыть для себя финскую культуру. Она распахивает окно в финский образ мысли. Это может показаться высокопарным, но я твердо верю, что это работает. Культура позволяет понять, как общество строилось, какие невзгоды ему пришлось пережить.

Так можно навести мосты, найти знакомые или похожие черты и понять, что тут ничего не возникло из ниоткуда, это не скатерть-самобранка, на которой деликатесы волшебным образом появляются сами по себе. Всё это было построено, потому что люди здесь хотели платить налоги, а компании – инвестировать. Общественный договор – это и есть источник стабильности. Существует понимание, что от царящего здесь мира и стабильности выигрывают все. Так, например, в прошлом наша школьная система была раздельной: дети рабочих учились в народной школе, а представители привилегированных классов могли отдавать своих наследников в школы, открывающие путь к высшему образованию. Правые силы выступали против перехода к системе общеобразовательных школ, в основе которой лежало одинаковое обучение для всех, независимо от социального положения. Однако позднее им пришлось признать, что реформа была довольно неплохой и служила всему обществу. С точки зрения общественного договора, наша система базового образования – это великая сила. Ее многообразие готовит детей к встрече с большим миром. Я родилась в 1969 году и была одной из первых, кто пошел в начальную школу. На мое поколение пришелся начальный этап становления этой новой системы школьного образования, в которой школа была выстроена на принципах равенства и равноправия и где дети из самых разных семей начали учиться вместе в одном классе. Приехавшие из других стран родители могут поучиться у своих детей школьного возраста тому, как естественно у них получается пребывать в двух культурах.

Kuinka maahan muuttanut oppii luottamaan yhteiskuntasopimuksen pitävyyteen?

Yhteiskuntasopimus toimii niin kauan kuin sitä ymmärretään vaalia yhteisesti. Mutta miten saada lisättyä tätä ymmärrystä? Myönnän, se on vaikeaa. Ainakaan se ei auta, että eritaustaiset ihmiset eivät koe uteliaisuutta uutta kotimaataan kohtaan. Yksi keino – avata suomalaisen kulttuurin kautta. Sehän tarjoaa ikkunan suomalaiseen ajatusmaailmaan. Tämä saattaa kuulostaa ylevältä, mutta minä uskon vakaasti, että se voi toimia. Sitä kautta pääsee ymmärtämään, miten tätä yhteiskuntaa on rakennettu, mitkä vastoinkäymiset on koettu.

Sitä kautta voi saada yhteyttä yhteiskuntaan, löytää tuttuja tai samankaltaisia piirteitä ja näin ymmärtää, ettei mikään ole ilmestynyt tähän jostain tyhjiöstä, tämä ei ole mikään katettu pöytä, jonne herkut vain itsestään ilmestyvät. Tämä kaikki on rakennettu, koska täällä porukat ovat halunneet maksaa veronsa, yritykset ovat halunneet investoida. Tämä vakaus syntyy juuri yhteiskuntasopimuksen avulla. On ymmärrys, että me kaikki hyödymme siitä, että täällä on rauhaa ja vakautta. Esimerkiksi aikoinaan kun koulujärjestelmämme oli kaksihaarainen, työläisten lapset menivät kansakouluun, parempi väki yliopisto-opintojen tien avaavaan oppikouluun. Porvarit vastustivat peruskoulujärjestelmää, jonka lähtökohtana oli sama opetus taustasta riippumatta. Myöhemmin hekin ovat joutuneet toteamaan, että sehän olikin aika hyvä uudistus, joka palvelee koko yhteiskuntaa. Yhteiskuntasopimuksen kannalta tämä meidän peruskoulujärjestelmä on valtava voima. Sen moninaisuus nuoria avautumaan maailmaan. Olen itse syntynyt 1969, joten olen niitä ensimmäisiä peruskoulun käyneitä. Minun ikäpolveni on elänyt tämän uuden koulujärjestelmän kehityskulun alkuvaiheita, jolloin rakennettiin tasa-arvoista ja yhdenvertaista peruskoulua, jossa samassa luokassa alkoivat opiskella yhdessä lapset eritaustaisista perheistä. Maahan muualta tulleet vanhemmat voivat oppia paljon kouluikäisiltä lapsiltaan, miten lapset oppivat olemaan luontevasti läsnä kahdessa kulttuurissa.

Давай вернемся к вопросу о школах: можно ли говорить о принципе равенства при сравнении школ в Эйре и в пригороде?

Давайте. Был ли сделан неверный выбор и создана сегрегация, при которой районы полностью разделены? Если вы возьмете для сравнения крупные города мира, то наши проблемы далеко не крупные, но и улучшения, конечно, у нас есть.

Например, в Эспоо, в моем родном городе, район под названием Espoon keskus (Центр Эспоо), в котором много городских многоквартирных домов, десять с лишним лет назад выбрали в качестве объекта особого внимания. Городской совет Эспоо принял решение развивать этот район. Город передал участки в этом районе застройщикам в попытке привлечь в этот район новых жителей. Теперь Центр Эспоо стал комфортным, здесь есть отмеченная наградами библиотека Entresse, а в школах этого района преподавание ведётся на исключительно высоком уровне. И район продолжают развивать, не допуская сегрегации. В парке посреди района собираются люди самых разных культур, но их дети безо всяких проблем лепят куличики вместе.

Palataanko lähikoulukysymykseen: päteekö yhdenvertaisuusperiaate, jos verrataan Eiran ja lähiön koulut?

Palataan vaan. Onko tehty vääriä valintoja ja saatu aikaan sellaista segregaatiota, jossa asuinalueet eriytyvät aivan täysin? Jos ottaa vertailukohdaksi maailman suurkaupunkeja, niin meidän haasteemme ovat kaukana isoista ongelmista, mutta toki meillä on parantamista.

Esimerkiksi Espoossa, minun kotikaupungissani, alue nimeltä Espoon keskus, jossa on paljon kaupungin vuokrataloja, otettiin reilu vuosikymmen sitten erityisen kehittämisen alueeksi. Espoon valtuustossa tehtiin tietoinen päätös kehittää tätä aluetta. Kaupunki on antanut sieltä tontteja rakentajille, jotta alue houkuttelisi uusia asukkaita. Nyt Espoon keskus on viihtyisä, siellä on maailmalta palkintoja saanut Entressen kirjasto, alueen kouluissa on aivan poikkeuksellisen hyvää opetusta. Ja edelleen aluetta kehitetään segregaation estämiseksi. Alueen keskellä sijaitseva asukaspuisto kerää yhteen ihmisiä, joiden kulttuurilliset juuret ovat moninaiset, mutta heidän lapsensa rakentavat yhdessä hiekkalinnoja, eivätkä näe siinä mitään ongelmaa.

Какие будут советы?

Проявлять любопытство, чтобы увидеть, какие возможности предлагает эта система. Смелость узнавать то, чего вы не понимаете. Спрашивать, верно ли вы поняли. Иметь смелость сблизиться. Если нет интереса к финскому обществу, к тому, как оно развивалось, как работает система принятия решений, кто избирается членом парламента – если вообще никакого интереса нет, но есть ожидания, что все запросы будут исполнены, оправданы они или нет, то есть опасность дифференциации. И рано или поздно возникнет недовольство от того, что скатерть-самобранка дает сбои.

Mitä neuvoksi?

On hyvä olla utelias, katsoa mitä mahdollisuuksia tämä järjestelmämme tarjoaa. Myös rohkeasti ottaa selvää asioista, joita ei ymmärrä. Kysyä, varmistaa ymmärsitkö oikein. Pitää uskaltaa lähestyä toisiaan. Jos ei olla kiinnostuneita suomalaisesta yhteiskunnasta, miten se on kehittynyt, millä tavalla päätöksentekojärjestelmä toimii, vaikkapa keitä kansanedustajiksi ja kuntapäättäjiksi valitaan – jos kiinnostusta ei ole lainkaan, ei haluta osallistua, kantaa omaa vastuuta laajemmin, mutta odotetaan, että omiin vaatimuksiin vastataan, olivat ne oikeutettuja tai eivät, niin vaarana on eriytyminen. Ja ennen pitkää nousee tyytymättömyys, joka johtuu siitä, että seisovasta pöydästä alkavat herkut loppua.

Угрожает ли что-то общественному договору в Финляндии?

В своей жизни я попробовала много разных культур. В детстве все летние каникулы я проводила у бабушки в Калининграде. Каждое утро она заплетала меня с большим бантом. Я обожала ее непритязательный дом, сад и доброжелательных людей, живущих по соседству. В пять лет моим лучшим другом был мальчик Дима. В Финляндии, закончив общеобразовательную школу, в 15 лет я отправилась в Соединенные Штаты по обмену, где год прожила в Вашингтоне, в семье еврейского художника и его жены, доктора медицинских наук, воспитанной в католической традиции. Там в школе были дети из довольно разных слоев общества.

В 90-е годы я весемь лет жила Лондоне. Там среда тоже была очень мультикультурной, как и в Мадриде, где я прожила еще год. Куда бы я ни поехала, я видела, что можно пустить корни где угодно, не теряя багажа культуры своей семьи. И это, с другой стороны, делает нацию любой страны невероятно богатой. И в Финляндии за последние десятилетия наше общество стало более разнообразным, и это фантастическая история роста.

Когда мы смотрим на мировую историю и на то, как Финляндия за годы своей независимости шла от бедности и скромности к процветанию и вершине государств благосостояния – крошечная Финляндия среди лучших и очень во многом – мы не сомневаемся: сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Вместе. Я в это верю.

Onko Suomen yhteiskuntasopimus vaarassa?

Olen elänyt ja kokenut erilaisia kulttuureita. Lapsuudessani vietin kaikki kesät Kaliningradissa isoäitini luona. Hän solmi hiuksiini joka aamu suuren rusetin, bantikin. Rakastin hänen vaatimatonta taloaan, sen puutarhaa ja naapuruston ystävällisiä ihmisiä. Viisivuotiaana paras ystäväni oli poika nimeltä Dima. Suomessa kun päätin peruskoulun, lähdin 15-vuotiaana vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin ja asuin Washington DC:ssä vuoden juutalaisen taiteilijaisän ja katolisen kasvatuksen saaneet lääketieteen tohtorin tutkinnon omaavan äidin perheessä. Koulussani oli lapsia hyvin eri taustaisista perheistä.

90-luvulla asuin kahdeksan vuotta Lontoon sulatusuunissa. Myös siellä oli valtavan monikulttuurinen ympäristö, samoin Madridissa, jossa asuin vuoden. Joka paikassa näin, että voi juurtua minne vaan ilman että sinä menetät sinun perheesi kulttuurista voimavaraa. Sellainen tekee maasta kuin maasta valtavan rikkaan myös kansakuntana. Myös Suomessa yhteiskuntamme on monimuotoistunut viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se on ollut ihan huikea kasvutarina.

Kun me katsomme maailman historiaa ja miten Suomi sen itsenäisyyden aikana on noussut niukkuudesta ja vaatimattomuudesta kukoistukseen ja hyvinvointivaltioiden kärkeen, pieni piskuinen Suomi niin monessa asiassa parhaimpien joukkoon, kyllä meillä on valtavasti toivoa – tänään paremmin kuin eilen ja huomenna tulee olemaan vielä paremmin. Yhdessä. Minä uskon siihen.