Общественный договорSuomalainen yhteiskuntasopimus

Что такое общественный договор? А общественный договор в Финляндии? Как строятся отношения между людьми и институтами, обществом и государством?Mikä on yhteiskuntasopimus? Entä suomalainen yhteiskuntasopimus? Miten ihmisten ja instituutioiden, yhteiskunnan ja valtion välisiä suhteita rakennetaan?

Книги об обществе / Kirjoja yhteiskunnasta
Lioubov Shalygina

Книги об обществеKirjoja yhteiskunnasta

Эта подборка призвана раскрыть глаза на некоторые (неочевидные) проблемы финского общества и обозначить темы общественного диалога, цель которого – изменить текущее положение вещей.Tämä kirjakatsaus esittelee teokset, jotka kertovat suomalaisen yhteiskunnan ongelmakohdista sekä nostavat esiin yhteiskunnallisen keskustelun tärkeimpiä aiheita tarkoituksena muuttaa tilanne.

Финский рэп – о проблемах общества / Suomirapissa ruoditaan yhteiskunnan haasteita
Laura Koskimies

Финский рэп – о проблемах обществаSuomirapissa ruoditaan yhteiskunnan haasteita

Как и вся финская поп-культура в целом, темные стороны жизни критикует и финский рэп. Главная и все время всплывающая тема – обеспокоенность упадком общества всеобщего благосостояния и судьбы тех, кто остался у этого общества на обочине.Kuten laajemminkin suomalaisessa populaarikulttuurissa, myös suomiräpissä kritisoidaan yhteiskuntamme nurjia puolia. Keskeisenä aiheena ja teemana toistuu hyvinvointiyhteiskunnan alasajon tai heikentymisen huoli ja sen seuraukset, sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin kelkasta tippuneiden kohtalot.

Свобода и ответственность / Vapaus ja vastuu
Anastasia Trizna

Свобода и ответственностьVapaus ja vastuu

Мы, представители творческих профессий, должны уметь задавать неудобные вопросы и должны стремиться искать на них ответы. Мы можем быть посредниками между обществом и государством. Meidän luovien alojen edustajien pitää osata kysyä epämukavia kysymyksiä ja pyrkiä etsimään niihin vastauksia. Voimme olla välittäjiä yhteiskunnan sisällä ja tuoda julki sellaista, mistä muuten vaiettaisiin, sekä herättää ja luoda keskustelua vastakkaisia arvoja ja näkemyksiä edustavien ihmisten välille.

Пересмотр общественного договора требует изменения властных структур / Yhteiskuntasopimuksen päivittäminen vaatisi voimarakenteiden muuttamista
Vlada Petrovskaja

Пересмотр общественного договора требует изменения властных структурYhteiskuntasopimuksen päivittäminen vaatisi voimarakenteiden muuttamista

Современное определение общественного договора склоняет финскую демократию к представлениям о правах и общепринятых нормах белых гетеронормативных мужчин верхнего среднего класса. Таким образом, игнорируются представления и видение маргинализированных слоев общества, этнических меньшинств, иммигрантов.Yhteiskuntasopimuksen modernin määritelmän tapaan Suomen demokratia on kallistumassa valkoisten, korkeampaan keskiluokkaan kuuluvien, heteronormatiivisten miesten käsitykseen oikeuksista ja yhteisesti sovituista normeista. Näin esimerkiksi yhteiskunnan marginaalin syrjäytettyjen väestöryhmien, etnisten vähemmistöjen, maahan muuttaneiden ihmisten käsitykset ja ajattelutavat jäävät huomiotta.

Белый лось / Valkoinen hirvi
Maxim Fedorov

Белый лосьValkoinen hirvi

Для финнов таблички с именами жильцов на дверях или на почтовых ящиках – такое же естественное явление, как гигиенический душ в любом туалете. А разве бывает по-другому? Но для выросшего на шестой, а затем восьмой части суши вопрос звучит по-другому: а разве так можно? а это не опасно? а что, если меня кто-нибудь вычислит?Suomalaisille asukkaiden sukunimet ovessa tai postilaatikoissa on yhtä normaali asia kuin bideesuihku jokaisessa vessassa. Onko jossain muka toisin? Maailman kuudesosan, ja sitten kahdeksasosan, peittävässä valtiossa kasvaneelle kysymys kuuluu toisin: Voiko näin olla? Eikö se ole vaarallista? Entä jos joku löytää minut?

Кто владеет финским языком? / Kuka omistaa suomen kielen?
Lari Kotilainen

Кто владеет финским языком?Kuka omistaa suomen kielen?

Финский язык волнует финское государство. Языковые исследования и преподавание поддерживаются из госбюджета. Но, подчиняясь решениям государства, является ли финский язык его собственностью?Suomen kieli kiinnostaa Suomen valtiota. Kielentutkimusta ja -opetusta tuetaan julkisin varoin. Onko suomen kieli siis todella Suomen valtion omaisuutta, sen päätäntävallan alainen?

Общественный договор, общество и гражданское неповиновение / Yhteiskuntasopimus, yhteisö ja kansalaistottelemattomuus
Kati Nieminen

Общественный договор, общество и гражданское неповиновениеYhteiskuntasopimus, yhteisö ja kansalaistottelemattomuus

Гражданское неповиновение – это преднамеренное нарушение определенных законов для того, чтобы снять социальное напряжение или достичь важной для общества цели. Гражданское неповиновение можно рассматривать как одну из форм социального влияния и взаимодействия.Kansalaistottelemattomuudella tarkoitetaan jonkin tietyn lain tietoista noudattamatta jättämistä jonkin yhteiskunnallisen epäkohdan korjaamiseksi tai muun tärkeän yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseksi. Kansalaistottelemattomuutta voi ajatella yhtenä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kommunikaation muotona.

Общественный договор и государственное финансирование искусства / Yhteiskuntasopimus ja valtion taiderahoitus
Henri Terho

Общественный договор и государственное финансирование искусстваYhteiskuntasopimus ja valtion taiderahoitus

Этот текст – о природе общественного договора и важности управления финским искусством, и, в частности, о текущем положении дел «Центра содействия развитию искусств». Как в управлении и финансировании искусств в Финляндии можно достичь баланса между персональными и общими интересами?Pohdin tässä kirjoituksessa yhteiskuntasopimuksen luonnetta ja merkitystä suomalaisen taidehallinnon – etenkin nykymuotoisen Taiteen edistämiskeskuksen – taustalla. Millä tavalla taidehallinnossa ja suomalaisen taiderahoituksen perustassa voidaan nähdä yksilöiden edun ja yhteisen edun välinen asetelma?

Общественный договор и спокойствие в обществе – две стороны одной медали, одна не может существовать без другой / Yhteiskuntasopimus ja yhteiskuntarauha ovat saman kolikon kaksi puolta, toista ei ole ilman toista
Maria Guzenina

Общественный договор и спокойствие в обществе – две стороны одной медали, одна не может существовать без другойYhteiskuntasopimus ja yhteiskuntarauha ovat saman kolikon kaksi puolta, toista ei ole ilman toista

Меня волнует, как бы не началось разделение нашего общества, в котором множество людей не интересуются финской политикой, не следят за ней и не знают её истории и того огромного процесса развития, благодаря которому Финляндия стала государством всеобщего благосостояния.Minä kannan huolta siitä, ettei tulisi sellaista kahtiajakoa meidän yhteiskuntaamme, jossa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita Suomen politiikasta, eivät seuraa sitä eivätkä ole perillä myöskään historiasta ja siitä valtavasta kehityskulusta, jonka kautta Suomesta tuli hyvinvointivaltio.

Есть ли будущее у финского государства всеобщего благосостояния? / Onko suomalaisella hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta?
Paula Saikkonen

Есть ли будущее у финского государства всеобщего благосостояния?Onko suomalaisella hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta?

В этом году Финляндия была объявлена самой счастливой страной в мире в пятый раз подряд. По традиции в соцмедиа эту новость резко раскритиковали. Каждый житель Финляндии способен поведать о фактах своей повседневной жизни, противоречащих этому заявлению.Tänä vuonna Suomesta uutisoitiin maailman onnellisimpana maana, viidettä kertaa perättäin. Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan, uutista puitiin hyvin kriittisesti sosiaalisessa mediassa. Jokainen Suomessa asuva pystyy oikopäätä kertomaan arjestaan havaintoja, jotka ovat ristiriidassa tuloksen kanssa.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland